javne nabavke


Javni poziv 256-35/14

Konkursna dok. 256-35/14

Odluka o izmeni 31.12.2014

Izmena konkursne dokumentacije 31.12.2014

Odgovori na pitanja 31.12.2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Objavljeno: 12.12.2014

Datum otvaranja: 15.01.2015JNVV 256-35/14 Ostale strucne geodetske usluge

JAVNI POZIV

Broj 256-35/14

1. Naziv, adresa i internet stranica narucioca:
- Javno preduzece „Direkcija za izgradnju Grada Subotice“
- Trg Republike 16, 24000 Subotica
- www.sudirekcija.rs
2. Vrsta narucioca: javno preduzece
3. Vrsta postupka javne nabavke: otvoreni postupak.
4. Predmet javne nabavke su usluge „Ostale strucne geodetske usluge“, broj javne nabavke 256-35/14.
- Mesto izvršenja radova: Grad Subotica
- Naziv i oznaka iz opšteg recnika nabavke: 71250000-arhitektonske, tehnicke i geodetske usluge
5. Predmet javne nabavke nije oblikovan po partijama.
6. Kriterijum za dodelu ugovora: najniža ponudena cena
7. Nacin preuzimanja konkursne dokumentacije:
- Portal javnih nabavki: www.ujn.gov.rs – preuzimanje besplatno
- Portal narucioca: http://www.sudirekcija.rs – preuzimanje besplatno
8. Adresa ili internet adresa državnog organa ili organizacije, odnosno organa ili službe teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave gde se mogu blagovremeno dobiti ispravni podaci o poreskim obavezama- www.poreska uprava.gov.rs, adresa 27. Marta 28-32, 11000 Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, Korzo 5 24000 Subotica; zaštiti životne sredine –Agencija za zaštitu životne sredine: sefa.gov.rs, Ruže Jovanovica 27 a 11160 Beograd; zaštiti pri zapošljavanju, uslovima rada: Ministarstvo rada, press@minrzs.gov.rs, Nemanjina 11, 11000 Beograd, Severnobacki upravni okrug, Trg Lazara Nešica 1, 24000 Subotica, sbo1@open.telekom.rs.
9. Nacin podnošenja ponude i rok:
- Ponude se dostavljaju u skladu sa pozivom za podnošenje ponuda i konkursnom dokumentacijom.
- Pravo ucešca imaju ponudaci koji ispunjavaju uslove iz clana 75. i 76. Zakona o javnim nabavkama, a ispunjenost uslova ponudac dokazuje na nacin predviden clanom 77. Zakona. Uslovi koje svaki ponudac treba da ispuni, kao i nacin na koji se dokazuje ispunjenost istih, odredeni su konkursnom dokumentacijom.
- Ponude se podnose u zapecacenoj koverti na adresu: JP „Direkcija za izgradnju Grada Subotice“, 24000 Subotica, Trg republike 16, sa naznakom: „NE OTVARATI –„Ostale strucne geodetske usluge“, broj javne nabavke 256-35/14.
Na poledini napisati naziv ponudaca, adresu i telefon osobe za kontakt.
- Rok za podnošenje ponude (u svemu prema uputstvima iz konkursne dokumentacije) je 30
dana od dana objavljivanja ovog poziva na Portalu javnih nabavki i na Portalu narucioca, odnosno
15.01.2015. godine u 9,00 casova.
- Blagovremenim ce se smatrati sve ponude koje pristignu na adresu narucioca zakljucno sa poslednjim danom navedenog roka do 9,00 casova, ukljucujuci i one pristigle poštom. Nepotpune i
neblagovremene ponude nece se razmatrati. Svi rokovi vezani za sprovodenje poziva definisani su u
konkursnoj dokumentaciji, a racunaju se od dana objavljivanja poziva na Portalu javnih nabavki i na
internet strani narucioca.
10. Mesto, vreme i nacin otvaranja ponuda:
- Javno otvaranje ponuda obavice se komisijski dana 15.01.2015. godine u 10,00 casova na dan isteka roka za prijem ponuda u prostorijama JP “Direkcija za izgradnju Grada Subotice”.
11. Uslovi pod kojima predstavnici ponudaca mogu ucestvovati u postupku otvaranja ponuda:
- Otvaranje ponuda je javno i na otvaranju ponuda može prisustvovati svako zainteresovano lice. Ovlašceni predstavnici ponudaca koji svoja ovlašcenja za ucestvovanje u otvaranju ponuda predaju komisiji pre otvaranja ponuda mogu da ucestvuju u postupku otvaranja ponuda.
12. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora:
- Ponudaci ce o izboru biti obavešteni pismenim putem u roku od 20 dana od dana otvaranja ponuda.
- Narucilac zadržava pravo da obustavi postupak javne nabavke u bilo kom momentu pre zakljucenja ugovora.
13. Lice za kontakt:Vujicic Bojana, Golijan Branka
- Dodatna objašnjenja i informacije zainteresovani ponudaci mogu dobiti na e-mail adresi:
javnenabavke@sudirekcija.rs