javne nabavke


Javni poziv - JNVV 256-36/14

Konkursna dokumentacija za JNVV 256-36/14

Odluka o izmeni 24.12.2014

Izmena konkursne dokumentacije 24.12.2014

Odgovori na pitanja 24.12.2014

2. odgovor na pitanje - JNVV 256-36/14 12.01.2015.

2. odluka o izmeni - JNVV 256-36/14 12.01.2015.

2. izmena konkursne dokumentacije - JNVV 256-36/14 12.01.2015.

3. Odgovori na pitanja

Odluka o obustavi
Objavljeno: 18.12.2014

Datum otvaranja: 19.01.2015JNVV 256-36/14 Izrada proj. dokument. za izgradnju biciklističkih staza i kružnih tokova

JAVNI POZIV

Broj 256-36/14


1. Naziv, adresa i internet stranica naručioca:

- Javno preduzeće „Direkcija za izgradnju Grada Subotice“

- Trg Republike 16, 24000 Subotica

- www.sudirekcija.rs


2. Vrsta naručioca: javno preduzeće


3. Vrsta postupka javne nabavke: otvoreni postupak


4. Predmet javne nabavke: „Izrada projektne dokumentacije za izgradnju saobraćajnica, biciklističkih staza i kružnih tokova“, broj javne nabavke 256-36/14.


- Mesto izvršenja: Grad Subotica

- Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 71322000 – Usluga tehničkog projektovanja u građevinarstvu za niskogradnju


5. Predmet javne nabavke nije oblikovan po partijama.


6. Kriterijum za dodelu ugovora:najniža ponuđena cena.


7. Način preuzimanja konkursne dokumentacije:

- Portal javnih nabavki: www.ujn.gov.rs – preuzimanje besplatno

- Portal naručioca: http://www.sudirekcija.rs – preuzimanje besplatno


8. Adresa ili internet adresa državnog organa ili organizacije, odnosno organa ili službe teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave gde se mogu blagovremeno dobiti ispravni podaci o poreskim obavezama- www.poreska uprava.gov.rs, adresa 27. Marta 28-32, 11000 Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, Korzo 5 24000 Subotica; zaštiti životne sredine –Agencija za zaštitu životne sredine: sefa.gov.rs, Ruže Jovanovića 27 a 11160 Beograd; zaštiti pri zapošljavanju, uslovima rada: Ministarstvo rada, press@minrzs.gov.rs, Nemanjina 11, 11000 Beograd, Severnobački upravni okrug, Trg Lazara Nešića 1, 24000 Subotica, sbo1@open.telekom.rs.


9. Način podnošenja ponude i rok:

- Ponude se dostavljaju u skladu sa pozivom za podnošenje ponuda i konkursnom dokumentacijom.

- Pravo učešća imaju ponuđači koji ispunjavaju uslove iz člana 75. i 76. Zakona o javnim nabavkama, a ispunjenost uslova ponuđač dokazuje na način predviđen članom 77. Zakona. Uslovi koje svaki ponuđač treba da ispuni, kao i način na koji se dokazuje ispunjenost istih, određeni su konkursnom dokumentacijom.

- Ponude se podnose u zapečaćenoj koverti na adresu: JP Direkcija za izgradnju Grada Subotice“, 24000 Subotica, Trg republike 16, sa naznakom: NE OTVARATI „Izrada projektne dokumentacije za izgradnju saobraćajnica, biciklističkih staza i kružnih tokova“, broj javne nabavke 256-36/14.

Na poleđini napisati naziv ponuđača, adresu i telefon osobe za kontakt.

- Rok za podnošenje ponude (u svemu prema uputstvima iz konkursne dokumentacije) je 30 dana od dana objavljivanja ovog poziva na Portalu javnih nabavki i na Portalu naručioca, odnosno 19.01.2015. godine u 9,00 časova.

- Blagovremenim će se smatrati sve ponude koje pristignu na adresu naručioca zaključno sa poslednjim danom navedenog roka do 9,00 časova, uključujući i one pristigle poštom. Nepotpune i neblagovremene ponude neće se razmatrati. Svi rokovi vezani za sprovođenje poziva definisani su u konkursnoj dokumentaciji, a računaju se od dana objavljivanja poziva na Portalu javnih nabavki i na internet strani naručioca.
10. Mesto, vreme i način otvaranja ponuda:

- Javno otvaranje ponuda obaviće se komisijski dana 19.01.2015. godine u 10,00 časova na dan isteka roka za prijem ponuda u prostorijama JP “Direkcija za izgradnju Grada Subotice”.


11. Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda:

- Otvaranje ponuda je javno i na otvaranju ponuda može prisustvovati svako zainteresovano lice. Ovlašćeni predstavnici ponuđača koji svoja ovlašćenja za učestvovanje u otvaranju ponuda predaju komisiji pre otvaranja ponuda mogu da učestvuju u postupku otvaranja ponuda.


12. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora:

- Ponuđači će o izboru biti obavešteni pismenim putem u roku od 20 dana od dana otvaranja ponuda.

- Naručilac zadržava pravo da obustavi postupak javne nabavke u bilo kom momentu pre zaključenja ugovora. 


13. Lice za kontakt :Milošević Dražena

- Dodatna objašnjenja i informacije zainteresovani ponuđači mogu dobiti na e-mail adresi: javnenabavke@sudirekcija.rs