javne nabavke


Javni poziv II-2/3-404-1-1/2015

Konkursna dok. II-2/3-404-1-1/2015

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponude

2. Izmena konkursne dok.

2. Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o izmeni ugovora
Objavljeno: 13.01.2015

Datum otvaranja: 18.02.2015JNVV II-2/3-404-1-1/2015 Nabavka električne energije za javno osvetljenje, semafore, fontane i manif

JAVNI POZIV
Broj II-2/3-404-1-1/2015
1. Naziv, adresa i internet stranica naručioca:
- Javno preduzeće „Direkcija za izgradnju Grada Subotice“
- Trg Republike 16, 24000 Subotica
- www.sudirekcija.rs
2. Vrsta naručioca: javno preduzeće
3. Vrsta postupka javne nabavke: otvoreni postupak
4. Predmet javne nabavke su: Nabavka električne energije za javno osvetljenje, semafore, fontane i javne manifestacije.
- Mesto izvršenja radova: Grad Subotica
- Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 09310000-električna energija
5. Predmet javne nabavke nije oblikovan po partijama.
6. Kriterijum za dodelu ugovora: najniža ponuđena cena
7. Način preuzimanja konkursne dokumentacije:
- Portal javnih nabavki: www.ujn.gov.rs – preuzimanje besplatno
- Portal naručioca: http://www.sudirekcija.rs – preuzimanje besplatno
8. Adresa ili internet adresa državnog organa ili organizacije, odnosno organa ili službe teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave gde se mogu blagovremeno dobiti ispravni podaci o poreskim obavezama- www.poreska uprava.gov.rs, adresa 27. Marta 28-32, 11000 Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, Korzo 5 24000 Subotica; zaštiti životne sredine –Agencija za zaštitu životne sredine: sefa.gov.rs, Ruže Jovanovića 27 a 11160 Beograd; zaštiti pri zapošljavanju, uslovima rada: Ministarstvo rada, press@minrzs.gov.rs, Nemanjina 11, 11000 Beograd, Severnobački upravni okrug, Trg Lazara Nešića 1, 24000 Subotica, sbo1@open.telekom.rs.
9. Način podnošenja ponude i rok:
- Ponude se dostavljaju u skladu sa pozivom za podnošenje ponuda i konkursnom dokumentacijom.
- Pravo učešća imaju ponuđači koji ispunjavaju uslove iz člana 75. i 76. Zakona o javnim nabavkama, a ispunjenost uslova ponuđač dokazuje na način predviđen članom 77. Zakona. Uslovi koje svaki ponuđač treba da ispuni, kao i način na koji se dokazuje ispunjenost istih, određeni su konkursnom dokumentacijom.
- Ponude se podnose u zapečaćenoj koverti na adresu: JP „Direkcija za izgradnju Grada Subotice“, 24000 Subotica, Trg republike 16, sa naznakom: „NE OTVARATI – Nabavka električne energije za javno osvetljenje, semafore, fontane i javne manifestacije , broj II-2/3-404-1-1/2015. Na poleđini napisati naziv ponuđača, adresu i telefon osobe za kontakt.
- Rok za podnošenje ponude (u svemu prema uputstvima iz konkursne dokumentacije) je 30 dana od dana objavljivanja ovog poziva na Portalu javnih nabavki i na Portalu naručioca, odnosno 12.02.2015. godine u 9,00 časova.
- Blagovremenim će se smatrati sve ponude koje pristignu na adresu naručioca zaključno sa poslednjim danom navedenog roka do 9,00 časova, uključujući i one pristigle poštom. Nepotpune i neblagovremene ponude neće se razmatrati. Svi rokovi vezani za sprovođenje poziva definisani su u konkursnoj dokumentaciji, a računaju se od dana objavljivanja poziva na Portalu javnih nabavki i na internet strani naručioca.
10. Mesto, vreme i način otvaranja ponuda:
- Javno otvaranje ponuda obaviće se komisijski dana 12.02.2015. godine u 10,00 časova na dan isteka roka za prijem ponuda u prostorijama JP “Direkcija za izgradnju Grada Subotice”.
11. Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda:
- Otvaranje ponuda je javno i na otvaranju ponuda može prisustvovati svako zainteresovano lice. Ovlašćeni predstavnici ponuđača koji svoja ovlašćenja za učestvovanje u otvaranju ponuda predaju komisiji pre otvaranja ponuda mogu da učestvuju u postupku otvaranja ponuda.
12. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora:
- Ponuđači će o izboru biti obavešteni pismenim putem u roku od 20 dana od dana otvaranja ponuda.
- Naručilac zadržava pravo da obustavi postupak javne nabavke u bilo kom momentu pre zaključenja ugovora.
13. Lice za kontakt: Branka Golijan, Vujičić Bojana
- Dodatna objašnjenja i informacije zainteresovani ponuđači mogu dobiti na e-mail adresi:
javnenabavke@sudirekcija.rs