javne nabavke


Javni poziv II-2/3-404-1-5/2015

Konkursna dok. II-2/3-404-1-5/2015

Odgovori na pitanja 03.02.2015

2. Odgovori na pitanja

Odluka o izmeni

Izmena konkursne dokumentacije

2. Odluka o izmeni 06.02.2015

2. Izmena konkursne dok.

3. Odgovori na pitanja

4. Odgovori na pitanja

3. Odluka o izmeni

3. Izmena konkursne dokumentacije

5. Odgovori na pitanja

4. Izmena konkursne dokumentacije

Odgovori na pitanja 18.02.2015

7. Odgovori na pitanja

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - partija 3

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1
Objavljeno: 27.01.2015

Datum otvaranja: 26.02.2015JNVV II-02/3-404-1-5/2015 Održavanje slivnika

JAVNI POZIV

Broj II-02/3-404-1-5/2015

1. Naziv, adresa i internet stranica naručioca:
- Javno preduzeće „Direkcija za izgradnju Grada Subotice"
- Trg Republike 16, 24000 Subotica
- www.sudirekcija.rs
2. Vrsta naručioca: javno preduzeće
3. Vrsta postupka javne nabavke: otvoreni postupak (po partijama)
4. Predmet javne nabavke su: Održavanje slivnika
1. Obezbeđenje slivnika
2. Radovi na sanaciji slivnika, broj javne nabavke II-02/3-404-1-5/2015".
- Mesto izvršenja radova: Grad Subotica
- Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 50800000-Razne usluge popravke i održavanja
5. Predmet javne nabavke je oblikovan po partijama. Javna nabavka se sprovodi u dve partije.
6. Kriterijum za dodelu ugovora: najniža ponuđena cena
7. Način preuzimanja konkursne dokumentacije:
- Portal javnih nabavki: www.ujn.gov.rs - preuzimanje besplatno
- Portal naručioca: http://www.sudirekcija.rs - preuzimanje besplatno
8. Adresa ili internet adresa državnog organa ili organizacije, odnosno organa ili službe
teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave gde se mogu blagovremeno dobiti ispravni podaci o
poreskim obavezama- www.poreska uprava.gov.rs, adresa 27. Marta 28-32, 11000 Beograd, Bulevar
Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, Korzo 5 24000 Subotica; zaštiti životne sredine -Agencija za
zaštitu životne sredine: sefa.gov.rs, Ruže Jovanovića 27 a 11160 Beograd; zaštiti pri zapošljavanju,
uslovima rada: Ministarstvo rada, press@minrzs.gov.rs, Nemanjina 11, 11000 Beograd, Severnobački
upravni okrug, Trg Lazara Nešića 1, 24000 Subotica, sbo1@open.telekom.rs.
9. Način podnošenja ponude i rok:
- Ponude se dostavljaju u skladu sa pozivom za podnošenje ponuda i konkursnom
dokumentacijom.
- Pravo učešća imaju ponuđači koji ispunjavaju uslove iz člana 75. i 76. Zakona o javnim
nabavkama, a ispunjenost uslova ponuđač dokazuje na način predviđen članom 77. Zakona. Uslovi
koje svaki ponuđač treba da ispuni, kao i način na koji se dokazuje ispunjenost istih, određeni su
konkursnom dokumentacijom.
- Ponude se podnose u zapečaćenoj koverti na adresu: JP „Direkcija za izgradnju Grada
Subotice", 24000 Subotica, Trg republike 16, sa naznakom: „NE OTVARATI - javna nabavka
usluga: „Održavanje slivnika, partija 1: Obezbeđenje slivnika,
partija 2: Radovi na sanaciji slivnika,
partija 3: Čišćenje slivnika, broj javne nabavke", broj javne
nabavke II-02/3-404-1-5/2015".
Na poleđini napisati naziv ponuđača, adresu i telefon osobe za kontakt.
- Rok za podnošenje ponude (u svemu prema uputstvima iz konkursne dokumentacije) je 30
dana od dana objavljivanja ovog poziva na Portalu javnih nabavki i na Portalu naručioca, odnosno
26.02.2015. godine u 11,00 časova.
- Blagovremenim će se smatrati sve ponude koje pristignu na adresu naručioca zaključno sa
poslednjim danom navedenog roka do 9,00 časova, uključujući i one pristigle poštom. Nepotpune i
neblagovremene ponude neće se razmatrati. Svi rokovi vezani za sprovođenje poziva definisani su u
konkursnoj dokumentaciji, a računaju se od dana objavljivanja poziva na Portalu javnih nabavki i na
internet strani naručioca.
10. Mesto, vreme i način otvaranja ponuda:
- Javno otvaranje ponuda obaviće se komisijski dana 26.02.2015. godine u 12,00 časova na
dan isteka roka za prijem ponuda u prostorijama JP "Direkcija za izgradnju Grada Subotice".
11. Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda:
- Otvaranje ponuda je javno i na otvaranju ponuda može prisustvovati svako zainteresovano
lice. Ovlašćeni predstavnici ponuđača koji svoja ovlašćenja za učestvovanje u otvaranju ponuda
predaju komisiji pre otvaranja ponuda mogu da učestvuju u postupku otvaranja ponuda.
12. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora:
- Ponuđači će o izboru biti obavešteni pismenim putem u roku od 20 dana od dana otvaranja
ponuda.
- Naručilac zadržava pravo da obustavi postupak javne nabavke u bilo kom momentu pre
zaključenja ugovora.
13. Lice za kontakt: Vujičić Bojana, Golijan Branka
- Dodatna objašnjenja i informacije zainteresovani ponuđači mogu dobiti na e-mail adresi:
javnenabavke@sudirekcija.rs