javne nabavke


Konkursna dok. II-2/3-404-1-11/2015

Javni poziv II-2/3-404-1-11/2015

Odgovori na pitanja

Odluka o izmeni

Izmena konkursne dokumentacije

II-02/3-404-1-11/2015 - 2. odluka o izmeni

II-02/3-404-1-11/2015 - 2 izmena konkursne dokumentacije

Odgovori na pitanja 12.02.2015

3. Odgovori na pitanja

3. Izmena konkursne dokumentacije

3. Odluka o izmeni

Izmena konkursne dokumentacije II-02/3-404-1-11/2015 - 25.02.2015.

4. Odgovori na pitanja

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3

Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci partija 1

Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci partija 3

Odluka o izmeni ugovora partija 2

Odluka o izmeni ugovora partija 3
Objavljeno: 03.02.2015

Datum otvaranja: 06.03.2015JNVV II-02/3-404-1-11/2015 Izrada projekata

JAVNI POZIV

Broj II-02/3-404-1-11/2015

1. Naziv, adresa i internet stranica naručioca:
- Javno preduzeće „Direkcija za izgradnju Grada Subotice"
- Trg Republike 16, 24000 Subotica
- www.sudirekcija.rs

2. Vrsta naručioca: javno preduzeće

3. Vrsta postupka javne nabavke: otvoreni postupak po partijama.

4. Predmet javne nabavke je nabavka usluga: „Izrada projekata", broj javne nabavke II-02/3-404-1-11/2015
Partija 1: Izrada projektno tehničke dokumentacije za objekat Trokadero
Partija 2: Izrada projektno tehničke dokumentacije za sanaciju fasade "Sokolskog doma"
Partija 3: Izrada projektno tehničke dokumentacije za sanaciju i izgradnju pomoćnih objekata u ulici Matije Gupca 7.

- Mesto izvršenja radova: Grad Subotica.

- Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:
71322000 - usluga tehničkog projektovanja u građevinarstvu za niskogradnju

5. Predmet javne nabavke je oblikovan po partijama.

6. Kriterijum za dodelu ugovora: najniža ponuđena cena.

7. Način preuzimanja konkursne dokumentacije:
- Portal javnih nabavki: www.ujn.gov.rs - preuzimanje besplatno
- Portal naručioca: http://www.sudirekcija.rs - preuzimanje besplatno

8. Adresa ili internet adresa državnog organa ili organizacije, odnosno organa ili službe teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave gde se mogu blagovremeno dobiti ispravni podaci o poreskim obavezama- www.poreska uprava.gov.rs, adresa 27. Marta 28-32, 11000 Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, Korzo 5 24000 Subotica; zaštiti životne sredine -Agencija za zaštitu životne sredine: sefa.gov.rs, Ruže Jovanovića 27 a 11160 Beograd; zaštiti pri zapošljavanju, uslovima rada: Ministarstvo rada, press@minrzs.gov.rs, Nemanjina 11, 11000 Beograd, Severnobački upravni okrug, Trg Lazara Nešića 1, 24000 Subotica, sbo1@open.telekom.rs.

9. Način podnošenja ponude i rok:
- Ponude se dostavljaju u skladu sa pozivom za podnošenje ponuda i konkursnom dokumentacijom.
- Pravo učešća imaju ponuđači koji ispunjavaju uslove iz člana 75. i 76. Zakona o javnim nabavkama, a ispunjenost uslova ponuđač dokazuje na način predviđen članom 77. Zakona. Uslovi koje svaki ponuđač treba da ispuni, kao i način na koji se dokazuje ispunjenost istih, određeni su konkursnom dokumentacijom.
- Ponude se podnose u zapečaćenoj koverti na adresu: JP „Direkcija za izgradnju Grada Subotice", 24000 Subotica, Trg republike 16, sa naznakom: „NE OTVARATI - nabavka usluga "Izrada projekata", Partija 1: Izrada projektno tehničke dokumentacije za objekat Trokadero, Partija 2: Izrada projektno tehničke dokumentacije za sanaciju fasade "Sokolskog doma", Partija 3: Izrada projektno tehničke dokumentacije za sanaciju i izgradnju pomoćnih objekata u ulici Matije Gupca 7, broj javne nabavke II-02/3-404-1-11/2015."

Na poleđini napisati naziv ponuđača, adresu i telefon osobe za kontakt.
- Rok za podnošenje ponude (u svemu prema uputstvima iz konkursne dokumentacije) je 30 dana od dana objavljivanja ovog poziva na Portalu javnih nabavki i na Portalu Naručioca, odnosno 06.03.2015. godine u 11,00 časova.

- Blagovremenim će se smatrati sve ponude koje pristignu na adresu naručioca zaključno sa poslednjim danom navedenog roka do 11,00 časova, uključujući i one pristigle poštom. Nepotpune i neblagovremene ponude neće se razmatrati.
Svi rokovi vezani za sprovođenje poziva definisani su u konkursnoj dokumentaciji, a računaju se od dana objavljivanja poziva na Portalu javnih nabavki i na internet strani naručioca.

10. Mesto, vreme i način otvaranja ponuda:
- Javno otvaranje ponuda obaviće se komisijski dana 06.03.2015. godine u 12,00 časova na dan isteka roka za prijem ponuda u prostorijama JP "Direkcija za izgradnju Grada Subotice".

11. Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda:
- Otvaranje ponuda je javno i na otvaranju ponuda može prisustvovati svako zainteresovano lice. Ovlašćeni predstavnici ponuđača koji svoja ovlašćenja za učestvovanje u otvaranju ponuda predaju komisiji pre otvaranja ponuda mogu da učestvuju u postupku otvaranja ponuda.

12. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora:
- Ponuđači će o izboru biti obavešteni pismenim putem u roku od 20 dana od dana otvaranja ponuda.
- Naručilac zadržava pravo da obustavi postupak javne nabavke u bilo kom momentu pre zaključenja ugovora.

13. Lice za kontakt: Vujičić Bojana, Golijan Branka

- Dodatna objašnjenja i informacije zainteresovani ponuđači mogu dobiti na e-mail adresi: javnenabavke@sudirekcija.rs, radnim danima od 7-15 h, osim subotom.