javne nabavke


Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Objavljeno: 05.08.2015

Datum otvaranja: 21.08.2015JNVV II-02/3-404-1-54/2015 Rekonstrukcija i izgradnja sportskih terena

OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

OSNOV ZA PRIMENU

Naručilac može da sprovede pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda ako u otvorenom odnosno restriktivnom postupku nije dobio ni jednu ponudu, prijavu ili dobije sve neodgovarajuće ponude, pod uslovom da se prvobitno određeni predmet javne nabavke i uslovi za učešće u postupku, tehničke specifikacije i kriterijumi za dodelu ugovora ne menjaju.

Naručilac je dana 04.06.2015. godine pokrenuo javnu nabavku radova „Rekonstrukcija i izgradnja sportskih terena", broj javne nabavke II-02/3-404-1-39/2015. Nabavka je objavljena na Portalu javnih nabavki i sajtu Naručioca 09.06.2015. godine. Do dana otvaranja 09.07.2015. godine pristigla je 1 neprihvatljiva ponuda.
Komisija je predložila Naručiocu da obustavi postupak za javnu nabavku radova „Rekonstrukcija i izgradnja sportskih terena", broj javne nabavke II-02/3-404-1-39/2015.
Odgovorno lice naručioca prihvatilo je predlog Komisije za javne nabavke, te je na osnovu zakonskog ovlašćenja donelo odluku o obustavi za javnu nabavku broj II-02/3-404-1-39/2015-6 od 13.07.2015. godine

Naručilac je dana 31.07.2015. godine na osnovu člana 36. stav 1. tačka 1. ZJN pokrenuo javnu nabavku radova u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda „Rekonstrukcija i izgradnja sportskih terena", broj javne nabavke II-02/3-404-1-54/2015.

PODACI O NARUČIOCU

Javno preduzeće „Direkcija za izgradnju Grada Subotice",
Trg Republike br. 16, 24000 Subotica
PIB: 103967584, Matični broj: 20064030
Internet stranica: www.sudirekcija.rs

VRSTA POSTUPKA

Javna nabavka se sprovodi na osnovu člana 36. stav 1. tačka 1. ZJN za nabavku radova u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda „Rekonstrukcija i izgradnja sportskih terena", broj javne nabavke II-02/3-404-1-54/2015 radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.

PREDMET JAVNE NABAVKE

Predmet javne nabavke su radovi - „Rekonstrukcija i izgradnja sportskih terena", broj javne nabavke II-02/3-404-1-54/2015.

KONTAKT

Kontakt osobe: Bojana Vujičić, Branka Golijan, Slađana Rudinski
e-mail: javnenabavke@sudirekcija.rs
Radnim danima od 7,00 - 15,00 časova, osim subotom i putem faksa na broj 024/666-306.