javne nabavke


Javni poziv II-09/1-404-2-1/2016

Konkursna dokumentacija II-09/1-404-2-1/2016

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Objavljeno: 10.02.2016

Datum otvaranja: 19.02.2016JNMV II-09/1-404-2-1/2016 Kancelarijski material

JAVNI POZIV

Broj II-09/1-404-2-1/2016

1. Naziv, adresa i internet stranica Naručioca:
- Javno preduzeće „Direkcija za izgradnju Grada Subotice"
- Trg Republike 16, 24000 Subotica
- www.sudirekcija.rs

2. Vrsta naručioca: Javno preduzeće

3. Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti dobara.

4. Predmet javne nabavke je „Kancelarijski material",
broj javne nabavke II-09/1-404-2-1/2016

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika: 30192000 - kancelarijski materijal

- Mesto izvršenja usluga: Grad Subotica

5. Predmet javne nabavke nije oblikovan po partijama.

6. Kriterijum za dodelu ugovora: najniža ponuđena ukupna jedinična cena.

7. Način preuzimanja konkursne dokumentacije:
- Portal javnih nabavki: www.ujn.gov.rs
- Sajt naručioca: http://www.sudirekcija.rs

8. Način podnošenja ponude i rok:
- Ponude se dostavljaju u skladu sa pozivom za podnošenje ponuda i konkursnom dokumentacijom.
- Pravo učešća imaju ponuđači koji ispunjavaju uslove iz člana 75. i 76. Zakona o javnim nabavkama, a ispunjenost uslova ponuđač dokazuje na način predviđen članom 77. Zakona. Uslovi koje svaki ponuđač treba da ispuni, kao i način na koji se dokazuje ispunjenost istih, određeni su konkursnom dokumentacijom.
- Ponude se podnose u zapečaćenoj koverti na adresu: JP „Direkcija za izgradnju Grada Subotice", 24000 Subotica, Trg republike 16, sa naznakom: „NE OTVARATI - javna nabavka male vrednosti dobara „Kancelarijski materijal", broj javne nabavke II-09/1-404-2-1/2016".
. Na poleđini napisati naziv ponuđača, adresu i telefon osobe za kontakt.

- Rok za podnošenje ponude (u svemu prema uputstvima iz konkursne dokumentacije) je 8 dana od dana objavljivanja ovog poziva na Portalu javnih nabavki i na Portalu Naručioca, odnosno 19.02.2016. godine u 9,00 časova.

- Blagovremenim će se smatrati sve ponude koje pristignu na adresu naručioca zaključno sa poslednjim danom navedenog roka do 9,00 časova, uključujući i one pristigle poštom.
Nepotpune i neblagovremene ponude neće se razmatrati. Svi rokovi vezani za sprovođenje poziva definisani su u konkursnoj dokumentaciji, a računaju se od dana objavljivanja poziva na Portalu javnih nabavki i na internet strani Naručioca.

9. Mesto, vreme i način otvaranja ponuda:
- Javno otvaranje ponuda obaviće se komisijski dana 19.02.2016. godine u 10,00 časova na dan isteka roka za prijem ponuda u prostorijama JP "Direkcija za izgradnju Grada Subotice".

 

10. Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda:
- Otvaranje ponuda je javno i na otvaranju ponuda može prisustvovati svako zainteresovano lice. Ovlašćeni predstavnici ponuđača koji svoja ovlašćenja za učestvovanje u otvaranju ponuda predaju komisiji pre otvaranja ponuda mogu da učestvuju u postupku otvaranja ponuda.

11. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora:
-Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda i objavljena na Portalu Javnih nabavki i internet stranici Naručioca u roku od 3 dana od dana donošenja.
- Naručilac zadržava pravo da obustavi postupak javne nabavke u bilo kom momentu pre zaključenja ugovora. 

12. Lice za kontakt: Vujičić Bojana, Golijan Branka i Rudinski Slađana

- Dodatna objašnjenja i informacije zainteresovani ponuđači mogu dobiti na e-mail adresi: javnenabavke@sudirekcija.rs i putem faksa na broj 024/666-336 radnim danima od 7,00-15,00 časova, osim subotom.