javne nabavke


Javni poziv II-09/1-404-2-2/2016

Konkursna dokumentacija II-09/1-404-2-2/2016

Odgovori na pitanja

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

2. odgovor na pitanja

Odluka o dodeli ugovora

Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru partija 1

Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru - partija 2

Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru - partija 3
Objavljeno: 12.02.2016

Datum otvaranja: 29.02.2016JNMV II-09/1-404-2-2/2016 Osiguranje vozila, Osiguranje u slučaju nesreća na radu, Zdr. osiguranje

JAVNI POZIV

Broj II-09/1-404-2-2/2016

 

1. Naziv, adresa i internet stranica Naručioca:

- Javno preduzeće „Direkcija za izgradnju Grada Subotice“

- Trg Republike 16, 24000 Subotica

- www.sudirekcija.rs

 

2. Vrsta naručioca: Javno preduzeće

 

3. Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti dobara.

 

4. Predmet javne nabavke je „Partija 1: Osiguranje vozila, Partija 2: Osiguranje zaposlenih u slučaju nesreća na radu,

Partija 3: Zdravstveno osiguranje zaposlenih”,

broj javne nabavke II-09/1-404-2-2/2016

 

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika: 98300000 - razne usluge

 

- Mesto izvršenja usluga: Grad Subotica 

 

5. Predmet javne nabavke je oblikovan u 3 partije.

Partija 1: Osiguranje vozila                                                             

Partija 2: Osiguranje zaposlenih u slučaju nesreća na radu                                               Partija 3: Zdravstveno osiguranje zaposlenih

 

6. Kriterijum za dodelu ugovora: najniža ponuđena cena.

 

7. Način preuzimanja konkursne dokumentacije:

- Portal javnih nabavki: www.ujn.gov.rs

- Sajt naručioca: http://www.sudirekcija.rs

 

8. Način podnošenja ponude i rok:

- Ponude se dostavljaju u skladu sa pozivom za podnošenje ponuda i konkursnom   dokumentacijom.

- Pravo učešća imaju ponuđači koji ispunjavaju uslove iz člana 75. i 76. Zakona o javnim    nabavkama, a ispunjenost uslova ponuđač dokazuje na način predviđen članom 77. Zakona.             Uslovi koje svaki ponuđač treba da ispuni, kao i način na koji se dokazuje ispunjenost istih,        određeni su konkursnom dokumentacijom.

- Ponude se podnose u zapečaćenoj koverti na adresu: JP Direkcija za izgradnju Grada Subotice“, 24000 Subotica, Trg republike 16, sa naznakom: „NE OTVARATI – javna nabavka male vrednosti usluga „Partija 1: Osiguranje vozila, Partija 2: Osiguranje zaposlenih u slučaju nesreća na radu, Partija 3: Zdravstveno osiguranje zaposlenih“, broj javne nabavke II-09/1-404-2-2/2016”.

. Na poleđini napisati naziv ponuđača, adresu i telefon osobe za kontakt.

 

- Rok za podnošenje ponude (u svemu prema uputstvima iz konkursne dokumentacije) je 8             dana od dana objavljivanja ovog poziva na Portalu javnih nabavki i na Portalu Naručioca,            odnosno 22.02.2016. godine u 9,00 časova.

 

- Blagovremenim će se smatrati sve ponude koje pristignu na adresu naručioca zaključno sa          poslednjim danom navedenog roka do 9,00 časova, uključujući i one pristigle poštom.           

Nepotpune i neblagovremene ponude neće se razmatrati. Svi rokovi vezani za sprovođenje            poziva definisani su u konkursnoj dokumentaciji, a računaju se od dana objavljivanja poziva         na Portalu javnih nabavki i na internet strani Naručioca.

 

 

9. Mesto, vreme i način otvaranja ponuda:

- Javno otvaranje ponuda obaviće se komisijski dana 22.02.2016. godine u 10,00 časova na         dan isteka roka za prijem ponuda u prostorijama JP “Direkcija za izgradnju Grada Subotice”.

 

10. Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda:

- Otvaranje ponuda je javno i na otvaranju ponuda može prisustvovati svako zainteresovano           lice. Ovlašćeni predstavnici ponuđača koji svoja ovlašćenja za učestvovanje u otvaranju   ponuda predaju komisiji pre otvaranja ponuda mogu da učestvuju u postupku otvaranja           ponuda.

 

11. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora:

-Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda i objavljena na Portalu Javnih nabavki i internet stranici Naručioca u  roku od 3 dana od dana donošenja.

- Naručilac zadržava pravo da obustavi postupak javne nabavke u bilo kom momentu pre   zaključenja ugovora. 

 

12. Lice za kontakt: Vujičić Bojana, Golijan Branka i Rudinski Slađana

 

- Dodatna objašnjenja i informacije zainteresovani ponuđači mogu dobiti na e-mail adresi: javnenabavke@sudirekcija.rs i putem faksa na broj 024/666-336 radnim danima od 7,00-15,00 časova, osim subotom.