javne nabavke


Javni poziv II-09/1-404-1-27/2016

Konkursna dokumentacija II-09/1-404-1-27/2016

Odluka o dodeli ugovora II-09/1-404-1-27/2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Objavljeno: 28.04.2016

Datum otvaranja: 18.05.2016JNVV II-09/1-404-1-27/2016 Izrada izmene i dopune projektne dokumentacije za Dom kulture u Tavankutu

 

JAVNI POZIV

Broj II-09/1-404-1-27/2016

 

1. Naziv, adresa i internet stranica Naručioca:

- Javno preduzeće „Direkcija za izgradnju Grada Subotice“

- Trg Republike 16, 24000 Subotica

- www.sudirekcija.rs

 

2. Vrsta naručioca: Javno preduzeće

 

3. Vrsta postupka javne nabavke: u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za    podnošenje ponuda član 36. stav 1. Zakona o javnim nabavkama (Sl. glasnik RSbr. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) Izrada izmene i dopune projektne dokumentacije za Dom kulture u Tavankutu”, broj javne nabavke II-09/1-404-1-27/2016.

 

4. Predmet javne nabavke je nabavka usluga Izrada izmene i dopune projektne dokumentacije za Dom kulture u Tavankutu”, broj javne nabavke II-09/1-404-1-27/2016.        

       

- Mesto izvršenja radova: Grad Subotica

 

- Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 71322000-usluga tehničkog projektovanja u građevinarstvu za niskogradnju

 

5. Predmet javne nabavke nije oblikovan po partijama.

 

6. Kriterijum za dodelu ugovora: najniža ponuđena cena.

 

7. Način preuzimanja konkursne dokumentacije:

- Portal javnih nabavki: www.ujn.gov.rs – preuzimanje besplatno

- Portal naručioca: http://www.sudirekcija.rs – preuzimanje besplatno

 

8. Način podnošenja ponude i rok:

- Ponude se dostavljaju u skladu sa pozivom za podnošenje ponuda i konkursnom   dokumentacijom.

- Pravo učešća imaju ponuđači koji ispunjavaju uslove iz člana 75. i 76. Zakona o javnim    nabavkama, a ispunjenost uslova ponuđač dokazuje na način predviđen članom 77. Zakona.             Uslovi koje svaki ponuđač treba da ispuni, kao i način na koji se dokazuje ispunjenost istih,        određeni su konkursnom dokumentacijom.

- Ponude se podnose u zapečaćenoj koverti na adresu: JP Direkcija za izgradnju Grada Subotice“, 24000 Subotica, Trg republike 16, sa naznakom: NE OTVARATI –   Izrada izmene i dopune projektne dokumentacije za Dom kulture u Tavankutu”, broj javne nabavke II-09/1-404-1-27/2016”.        

Na poleđini napisati naziv ponuđača, adresu i telefon osobe za kontakt.

- Rok za podnošenje ponude (u svemu prema uputstvima iz konkursne dokumentacije) je 30           dana od dana objavljivanja ovog poziva na Portalu javnih nabavki i na Portalu Naručioca,            odnosno 18.05.2016. godine u 9,00 časova.

 

- Blagovremenim će se smatrati sve ponude koje pristignu na adresu naručioca zaključno sa          poslednjim danom navedenog roka do 9,00 časova, uključujući i one pristigle poštom.           

Nepotpune i neblagovremene ponude neće se razmatrati. Svi rokovi vezani za sprovođenje            poziva definisani su u konkursnoj dokumentaciji, a računaju se od dana objavljivanja poziva         na Portalu javnih nabavki i na internet strani Naručioca.

 

 

9. Mesto, vreme i način otvaranja ponuda:

- Javno otvaranje ponuda obaviće se komisijski dana 18.05.2016. godine u 10,00 časova na dan isteka roka za prijem ponuda u prostorijama JP “Direkcija za izgradnju Grada Subotice”.

 

 

10. Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda:

- Otvaranje ponuda je javno i na otvaranju ponuda može prisustvovati svako zainteresovano           lice. Ovlašćeni predstavnici ponuđača koji svoja ovlašćenja za učestvovanje u otvaranju   ponuda predaju komisiji pre otvaranja ponuda mogu da učestvuju u postupku otvaranja           ponuda.

 

11. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora:

- Ponuđači će o izboru biti obavešteni pismenim putem u roku od 20 dana od dana otvaranja          ponuda.

- Naručilac zadržava pravo da obustavi postupak javne nabavke u bilo kom momentu pre   zaključenja ugovora. 

 

12. Lice za kontakt: Vujičić Bojana, Rudinski Slađana .

 

- Dodatna objašnjenja i informacije zainteresovani ponuđači mogu dobiti na e-mail adresi:   javnenabavke@sudirekcija.rs i putem faksa na broj 024/666-336 radnim danima od 7,00-15,00   časova, osim subotom.