javne nabavke


Javni poziv II-09/1-404-2-9/2016

Konkursna dokumentacija II-09/1-404-2-9/2016

Izmena konkursne dokumentacije II-09/1-404-2-9/2016

Obaveštenje O Produženju Roka Za Podnošenje Ponuda II-09/1-404-2-9/2016

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 13.05.2016

2. Izmena konkursne dokumentacije

Odgovori na pitanja

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

II-09-1-404-2-9-2016-10 ANEKS UGOVORA 2-9-16 - HELP DOO SUBOTICA
Objavljeno: 06.05.2016

Datum otvaranja: 19.05.2016JNMV II-09/1-404-2-9/2016 Usluga fizičkog obezbeđenja poslovnog prostora preduzeća

JAVNI POZIV

Broj II-09/1-404-2-9/2016

1. Naziv, adresa i internet stranica Naručioca:
- Javno preduzeće „Direkcija za izgradnju Grada Subotice"
- Trg Republike 16, 24000 Subotica
- www.sudirekcija.rs

2. Vrsta naručioca: Javno preduzeće

3. Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti usluga

4. Predmet javne nabavke je - „Usluga fizičkog obezbeđenja poslovnog prostora preduzeća", broj javne nabavke II-09/1-404-2-9/2016.
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika: 79710000-usluge obezbeđenja
- Mesto izvršenja usluga: Grad Subotica

5. Predmet javne nabavke nije oblikovan po partijama.

6. Kriterijum za dodelu ugovora: najniža ponuđena cena.

7. Način preuzimanja konkursne dokumentacije:
- Portal javnih nabavki: www.ujn.gov.rs
- Sajt naručioca: http://www.sudirekcija.rs

8. Način podnošenja ponude i rok:
- Ponude se dostavljaju u skladu sa pozivom za podnošenje ponuda i konkursnom dokumentacijom.
- Pravo učešća imaju ponuđači koji ispunjavaju uslove iz člana 75. i 76. Zakona o javnim nabavkama, a ispunjenost uslova ponuđač dokazuje na način predviđen članom 77. Zakona. Uslovi koje svaki ponuđač treba da ispuni, kao i način na koji se dokazuje ispunjenost istih, određeni su konkursnom dokumentacijom.
- Ponude se podnose u zapečaćenoj koverti na adresu: JP „Direkcija za izgradnju Grada Subotice", 24000 Subotica, Trg republike 16, sa naznakom: „NE OTVARATI - javna nabavka male vrednosti „Usluga fizičkog obezbeđenja poslovnog prostora preduzeća", broj javne nabavke II-09/1-404-2-9/2016".
Na poleđini napisati naziv ponuđača, adresu i telefon osobe za kontakt.

- Rok za podnošenje ponude (u svemu prema uputstvima iz konkursne dokumentacije) je 8 dana od dana objavljivanja ovog poziva na Portalu javnih nabavki i na Portalu Naručioca, odnosno 17.05.2016. godine u 09,00 časova.

- Blagovremenim će se smatrati sve ponude koje pristignu na adresu naručioca zaključno sa poslednjim danom navedenog roka do 09,00 časova, uključujući i one pristigle poštom.
Nepotpune i neblagovremene ponude neće se razmatrati. Svi rokovi vezani za sprovođenje poziva definisani su u konkursnoj dokumentaciji, a računaju se od dana objavljivanja poziva na Portalu javnih nabavki i na internet strani Naručioca.

9. Mesto, vreme i način otvaranja ponuda:
- Javno otvaranje ponuda obaviće se komisijski dana 17.05. 2016. godine u 10,00 časova na dan isteka roka za prijem ponuda u prostorijama JP "Direkcija za izgradnju Grada Subotice".

10. Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda:
- Otvaranje ponuda je javno i na otvaranju ponuda može prisustvovati svako zainteresovano lice. Ovlašćeni predstavnici ponuđača koji svoja ovlašćenja za učestvovanje u otvaranju ponuda predaju komisiji pre otvaranja ponuda mogu da učestvuju u postupku otvaranja ponuda.

11. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora:
-Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda i objavljena na Portalu Javnih nabavki i internet stranici Naručioca u roku od 3 dana od dana donošenja.
- Naručilac zadržava pravo da obustavi postupak javne nabavke u bilo kom momentu pre zaključenja ugovora. 

12. Lice za kontakt: Vujičić Bojana i Rudinski Slađana

- Dodatna objašnjenja i informacije zainteresovani ponuđači mogu dobiti na e-mail adresi: javnenabavke@sudirekcija.rs i putem faksa na broj 024/666-336 radnim danima od 7,00-15,00 časova, osim subotom.