javne nabavke


Javni poziv II-09/1-404-1-37/2016

Konkursna dokumentacija II-09/1-404-1-37/2016

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o izmeni ugovora
Objavljeno: 12.07.2016

Datum otvaranja: 12.08.2016JNVV II-09/1-404-1-37/2016 Održavanje i sanacija puteva po inspekcijskim nalozima

 

JAVNI POZIV

Broj II-09/1-404-1-37/2016

1. Naziv, adresa i internet stranica naručioca:
- Javno preduzeće „Direkcija za izgradnju Grada Subotice"
- Trg Republike 16, 24000 Subotica
- www.sudirekcija.rs
2. Vrsta naručioca: Javno preduzeće
3. Vrsta postupka javne nabavke: otvoreni postupak.

4. Predmet javne nabavke je nabavka radova: „Održavanje i sanacija puteva
po inspekcijskim nalozima", broj javne nabavke II-09/1-404-1-37/2016

- Mesto izvršenja radova: Grad Subotica.
- Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:
45233141-radovi na održavanju puteva
5. Predmet javne nabavke nije oblikovan po partijama.
6. Kriterijum za dodelu ugovora: najniža ponuđena cena.
7. Način preuzimanja konkursne dokumentacije:
- Portal javnih nabavki: www.ujn.gov.rs - preuzimanje besplatno
- Portal naručioca: http://www.sudirekcija.rs - preuzimanje besplatno

9. Način podnošenja ponude i rok:
- Ponude se dostavljaju u skladu sa pozivom za podnošenje ponuda i konkursnom dokumentacijom.
- Pravo učešća imaju ponuđači koji ispunjavaju uslove iz člana 75. i 76. Zakona o javnim nabavkama, a ispunjenost uslova ponuđač dokazuje na način predviđen članom 77. Zakona. Uslovi koje svaki ponuđač treba da ispuni, kao i način na koji se dokazuje ispunjenost istih, određeni su konkursnom dokumentacijom.
- Ponude se podnose u zapečaćenoj koverti na adresu: JP „Direkcija za izgradnju Grada
Subotice", 24000 Subotica, Trg republike 16, sa naznakom: „NE OTVARATI -"Radovi na održavanju i sanaciji puteva po inspekcijskim nalozima", broj javne nabavke:II-09/1-404-1-37/2016

Na poleđini napisati naziv ponuđača, adresu i telefon osobe za kontakt.
- Rok za podnošenje ponude (u svemu prema uputstvima iz konkursne dokumentacije) je 30 dana od dana objavljivanja ovog poziva na Portalu javnih nabavki i na internet stranici Naručioca, odnosno 12.08.2016. godine u 9,00 časova.
- Blagovremenim će se smatrati sve ponude koje pristignu na adresu Naručioca zaključno sa poslednjim danom navedenog roka do 9,00 časova, uključujući i one pristigle poštom. Nepotpune i neblagovremene ponude neće se razmatrati.
Svi rokovi vezani za sprovođenje poziva definisani su u konkursnoj dokumentaciji, a računaju se od dana objavljivanja poziva na Portalu javnih nabavki i na internet stranici Naručioca.

10. Mesto, vreme i način otvaranja ponuda:
- Javno otvaranje ponuda obaviće se komisijski dana 12.08.2016. godine u 10,00 časova na dan isteka roka za prijem ponuda u prostorijama JP "Direkcija za izgradnju Grada Subotice".

11. Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda:
- Otvaranje ponuda je javno i na otvaranju ponuda može prisustvovati svako zainteresovano lice. Ovlašćeni predstavnici ponuđača koji svoja ovlašćenja za učestvovanje u otvaranju ponuda predaju komisiji pre otvaranja ponuda mogu da učestvuju u postupku otvaranja ponuda.

12. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora:
- Ponuđači će o izboru biti obavešteni pismenim putem u roku od 20 dana od dana otvaranja ponuda.
- Naručilac zadržava pravo da obustavi postupak javne nabavke u bilo kom momentu pre zaključenja ugovora.

13. Lice za kontakt: Vujičić Bojana, Mandić Nada
- Dodatna objašnjenja i informacije zainteresovani ponuđači mogu dobiti na e-mail adresi: javnenabavke@sudirekcija.rs i putem faksa na broj: 024/666-336 radnim danima od 7,00-15,00
časova, osim subotom.