javne nabavke


Javni poziv II-09/1-404-1-45/2016

Konkursna dokumentacija II-09/1-404-1-45/2016

Obaveštenje o produženju roka II-09/1-404-1-45/2016

Odgovor na pitanja II-09/1-404-1-45/2016

Izmena konkursne dokumentacije

2. Odgovor na pitanje

3. Odgovori na pitanja - neblagovremeno postavljeno pitanje

Odluka o dodeli ugovora
Objavljeno: 04.10.2016

Datum otvaranja: 15.11.2016JNVV II-09/1-404-1-45/2016 Električna energija za javno osvetljenje, semafore i fontane


JAVNI POZIV

Broj II-09/1-404-1-45/2016

 

1. Naziv, adresa i internet stranica Naručioca:
- Javno preduzeće „Direkcija za izgradnju Grada Subotice"
- Trg Republike 16, 24000 Subotica
- www.sudirekcija.rs
2. Vrsta naručioca: Javno preduzeće
3. Vrsta postupka javne nabavke: otvoreni postupak
4. Predmet javne nabavke je nabavka dobara „Električna energija za javno osvetljenje, semafore i fontane", broj javne nabavke II-09/1-404-1-45/2016
- Mesto izvršenja radova: Grad Subotica
- Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 09310000-električna energija
5. Predmet javne nabavke nije oblikovan po partijama.
6. Kriterijum za dodelu ugovora: najniža ponuđena cena.
7. Način preuzimanja konkursne dokumentacije:
- Portal javnih nabavki: www.ujn.gov.rs - preuzimanje besplatno
- Portal naručioca: http://www.sudirekcija.rs - preuzimanje besplatno
8. Način podnošenja ponude i rok:
- Ponude se dostavljaju u skladu sa pozivom za podnošenje ponuda i konkursnom dokumentacijom.
- Pravo učešća imaju ponuđači koji ispunjavaju uslove iz člana 75. i 76. Zakona o javnim nabavkama, a ispunjenost uslova ponuđač dokazuje na način predviđen članom 77. Zakona. Uslovi koje svaki ponuđač treba da ispuni, kao i način na koji se dokazuje ispunjenost istih, određeni su konkursnom dokumentacijom.
- Ponude se podnose u zapečaćenoj koverti na adresu: JP „Direkcija za izgradnju Grada Subotice", 24000 Subotica, Trg republike 16, sa naznakom: „NE OTVARATI - „Električna energija za javno osvetljenje, semafore i fontane", broj javne nabavke II-09/1-404-1-45/2016. Na poleđini napisati naziv ponuđača, adresu i telefon osobe za kontakt.
- Rok za podnošenje ponude (u svemu prema uputstvima iz konkursne dokumentacije) je 30 dana od dana objavljivanja ovog poziva na Portalu javnih nabavki i na Portalu Naručioca, odnosno 04.11.2016. godine u 9,00 časova.

- Blagovremenim će se smatrati sve ponude koje pristignu na adresu naručioca zaključno sa poslednjim danom navedenog roka do 9,00 časova, uključujući i one pristigle poštom.
Nepotpune i neblagovremene ponude neće se razmatrati. Svi rokovi vezani za sprovođenje poziva definisani su u konkursnoj dokumentaciji, a računaju se od dana objavljivanja poziva na Portalu javnih nabavki i na internet strani Naručioca.

9. Mesto, vreme i način otvaranja ponuda:
- Javno otvaranje ponuda obaviće se komisijski dana 04.11.2016. godine u 10,00 časova na dan isteka roka za prijem ponuda u prostorijama JP "Direkcija za izgradnju Grada Subotice".


10. Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda:
- Otvaranje ponuda je javno i na otvaranju ponuda može prisustvovati svako zainteresovano lice. Ovlašćeni predstavnici ponuđača koji svoja ovlašćenja za učestvovanje u otvaranju ponuda predaju komisiji pre otvaranja ponuda mogu da učestvuju u postupku otvaranja ponuda.

11. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora:
- Ponuđači će o izboru biti obavešteni pismenim putem u roku od 20 dana od dana otvaranja ponuda.
- Naručilac zadržava pravo da obustavi postupak javne nabavke u bilo kom momentu pre zaključenja ugovora.

12. Lice za kontakt: Vujičić Bojana, Nada Mandić

- Dodatna objašnjenja i informacije zainteresovani ponuđači mogu dobiti na e-mail adresi: javnenabavke@sudirekcija.rs i putem faksa na broj 024/666-336 radnim danima od 7,00-15,00 časova, osim subotom.