javne nabavke


Javni poziv II-404-1-3/2017

Izmena Konkursne dokumentacije II-404-1-3/2017

II-404-1-3/2016 2. Izmena Konkursne dokumentacije. pdf

II-404-1-3/2017 ODLUKA O DODELI UGOVORA

II-404-1-3-2017 Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Objavljeno: 02.03.2017

Datum otvaranja: 04.04.2017JNVV II-404-1-3/2017 Radovi na održavanju ležećih policajaca

ЈАВНИ ПОЗИВ

Број II-404-1-3/2017

 

1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:

- Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање, Суботица

- Трг Републике 16, 24000 Суботица

- www.urbanizamsu.rs

 

2. Врста наручиоца: Јавно предузеће

 

3. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

 

4. Предмет јавне набавке су радови „Радови на одржавању лежећих полицајаца“ број јавне набавке II-404-1-3/2016.

 

- Место извршења радова: Град Суботица

 

- Назив и ознака из општег речника набавке: 45233141-радови на одржавању путева

 

 5. Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

 

6. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

 

7. Начин преузимања конкурсне документације:

- Портал јавних набавки: www.ujn.gov.rs  – преузимање бесплатно

- Портал наручиоца: http://www.urbanizamsu.rs  – преузимање бесплатно

 

8. Начин подношења понуде и рок:

 

- Понуде се достављају у складу са позивом за подношење понуда и конкурсном          документацијом.

 

- Право учешћа имају понуђачи који испуњавају услове из члана 75. и 76. Закона о јавним      набавкама, а испуњеност услова понуђач доказује на начин предвиђен чланом 77. Закона. Услови које сваки понуђач треба да испуни, као и начин на који се доказује испуњеност истих,      одређени су конкурсном документацијом.

- Понуде се подносе у запечаћеној коверти на адресу: Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање, Суботица, 24000 Суботица, Трг републике 16, са назнаком: НЕ ОТВАРАТИ – „Радови на одржавању лежећих полицајаца“ број јавне набавке II-404-1-3/2016

 

. На полеђини написати назив понуђача, адресу и телефон особе за контакт.

 

- Рок за подношење понуде (у свему према упутствима из конкурсне документације) је 30       дана од дана објављивања овог позива на Порталу јавних набавки и на Порталу Наручиоца,     односно 04.04.2017. године у 9,00 часова.

 

- Благовременим ће се сматрати све понуде које пристигну на адресу наручиоца закључно са             последњим даном наведеног рока до 9,00 часова, укључујући и оне пристигле поштом.          

Непотпуне и неблаговремене понуде неће се разматрати. Сви рокови везани за спровођење     позива дефинисани су у конкурсној документацији, а рачунају се од дана објављивања позива            на Порталу јавних набавки и на интернет страни Наручиоца.

9. Место, време и начин отварања понуда:

 

- Јавно отварање понуда обавиће се комисијски дана 04.04.2017. године у 10,00 часова на дан истека рока за пријем понуда у просторијама Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање, Суботица.

 

10. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

- Отварање понуда је јавно и на отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано   лице. Овлашћени представници понуђача који своја овлашћења за учествовање у отварању понуда предају комисији пре отварања понуда могу да учествују у поступку отварања       понуда.

 

11. Рок за доношење одлуке о додели уговора:

 

- Понуђачи ће о избору бити обавештени писменим путем у року од 20 дана од дана отварања             понуда.

- Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке у било ком моменту пре        закључења уговора. 

 

12. Лице за контакт: Вујичић Бојана,  Бранка Голијан

 

- Додатна објашњења и информације заинтересовани понуђачи могу добити на е-маил адреси: javnenabavkе@urbanizamsu.rs    и путем факса на број 024/666-336 радним данима од 7,00-15,00             часова, осим суботом.