javne nabavke


II-404-2-5-2017 Javni poziv

II-404-2-5-2017 Konkursna dokumentacija

II-404-2-5-2017 Obaveštenje o pokretanju postupka

II-404-2-5/2017 ODLUKA O DODELI UGOVORA
Objavljeno: 30.03.2017

Datum otvaranja: 11.04.2017JNMV II-404-2-5/2017 Usluga održavanja softvera Hermes informacionog sistema

ЈАВНИ ПОЗИВ

Број II-404-2-5/2017

1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:
- Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица
- Трг Републике 16, 24000 Суботица
- www.urbanizamsu.rs

2. Врста наручиоца: Јавно предузеће

3. Врста поступка јавне набавке: преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда.

4. Предмет јавне набавке је „Услуга одржавања софтвера Хермес информационог система", број јавне набавке II-404-2-5/2017

Назив и ознака из општег речника: 72210000-услуга програмирања софтв.пакет производа

- Место извршења услуга: Град Суботица

5. Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

6. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

7. Начин преузимања конкурсне документације:
- Портал јавних набавки: www.ujn.gov.рrs
- Сајт наручиоца: http:/ www.urbanizamsu.rs

8. Начин подношења понуде и рок:
- Понуде се достављају у складу са позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом.
- Право учешћа имају понуђачи који испуњавају услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама, а испуњеност услова понуђач доказује на начин предвиђен чланом 77. Закона. Услови које сваки понуђач треба да испуни, као и начин на који се доказује испуњеност истих, одређени су конкурсном документацијом.
- Понуде се подносе у запечаћеној коверти на адресу: Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица, 24000 Суботица, Трг републике 16, са назнаком: „НЕ ОТВАРАТИ - јавна набавка услуга - „Услуга одржавања софтвера Хермес информационог система", број јавне набавке II-404-2-5/2017.

. На полеђини написати назив понуђача, адресу и телефон особе за контакт.

- Рок за подношење понуде (у свему према упутствима из конкурсне документације) је 8 дана од дана објављивања овог позива на Порталу јавних набавки и на Порталу Наручиоца, односно 11.04.2017. године у 09,00 часова.

- Благовременим ће се сматрати све понуде које пристигну на адресу наручиоца закључно са последњим даном наведеног рока до 09,00 часова, укључујући и оне пристигле поштом.
Непотпуне и неблаговремене понуде неће се разматрати. Сви рокови везани за спровођење позива дефинисани су у конкурсној документацији, а рачунају се од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки и на интернет страни Наручиоца.

9. Место, време и начин отварања понуда:
- Јавно отварање понуда обавиће се комисијски дана 11.04.2017. године у 10,00 часова на дан истека рока за пријем понуда у просторијама Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица


10. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
- Отварање понуда је јавно и на отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице. Овлашћени представници понуђача који своја овлашћења за учествовање у отварању понуда предају комисији пре отварања понуда могу да учествују у поступку отварања понуда.

11. Рок за доношење одлуке о додели уговора:
-Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда и објављена на Порталу Јавних набавки и интернет страници Наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.
- Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке у било ком моменту пре закључења уговора.

12. Лице за контакт: Вујичић Бојана, Голијан Бранка

- Додатна објашњења и информације заинтересовани понуђачи могу добити на е-маил адреси: јavnenabavke@urbanizamsu.rs и путем факса на број 024/666-336 радним данима од 7,00-15,00 часова, осим суботом.