javne nabavke


II-404-1-18-2017 Konkursna dokumentacija

II-404-1-18-2017 JAVNI POZIV

II-404-1-18-2017 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda-Prijava

II-404-1-18-2017 Izmena konkursne dokumentacije

II-404-1-18-2017 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

II-404-1-18-2017 ODLUKA O DODELI UGOVORA
Objavljeno: 07.06.2017

Datum otvaranja: 06.07.2017II-404-1-18/2017 Radovi na održavanju i rekonstrukciji trotoara, javnih pešačkih i drugih površina

ЈАВНИ ПОЗИВ

Број II-404-1-18/2017

1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:
- Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање, Суботица
- Трг Републике 16, 24000 Суботица
- www.urbanizamsu.rs

2. Врста наручиоца: Јавно предузеће

3. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

4. Предмет јавне набавке су радови „Радови на одржавању и реконструкцији тротоара, јавних пешачких и других површина", број јавне набавке II-404-1-18/2017

- Место извршења радова: Град Суботица

- Назив и ознака из општег речника набавке: 45233000-грађевински радови, изградња темеља и изградња површинског слоја аутопута и путева

5. Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

6. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

7. Начин преузимања конкурсне документације:
- Портал јавних набавки: www.ujn.gov.rs - преузимање бесплатно
- Портал наручиоца: http://www.urbanizamsu.rs - преузимање бесплатно

8. Начин подношења понуде и рок:

- Понуде се достављају у складу са позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом.

- Право учешћа имају понуђачи који испуњавају услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама, а испуњеност услова понуђач доказује на начин предвиђен чланом 77. Закона. Услови које сваки понуђач треба да испуни, као и начин на који се доказује испуњеност истих, одређени су конкурсном документацијом.
- Понуде се подносе у запечаћеној коверти на адресу: Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање, Суботица, 24000 Суботица, Трг републике 16, са назнаком: „НЕ ОТВАРАТИ - „Радови на одржавању и реконструкцији тротоара, јавних пешачких и других површина", број јавне набавке II-404-1-18/2017


. На полеђини написати назив понуђача, адресу и телефон особе за контакт.

- Рок за подношење понуде (у свему према упутствима из конкурсне документације) је 30 дана од дана објављивања овог позива на Порталу јавних набавки и на Порталу Наручиоца, односно 06.07.2017. године у 9,00 часова.

- Благовременим ће се сматрати све понуде које пристигну на адресу наручиоца закључно са последњим даном наведеног рока до 9,00 часова, укључујући и оне пристигле поштом.
Непотпуне и неблаговремене понуде неће се разматрати. Сви рокови везани за спровођење позива дефинисани су у конкурсној документацији, а рачунају се од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки и на интернет страни Наручиоца.
9. Место, време и начин отварања понуда:

- Јавно отварање понуда обавиће се комисијски дана 06.07.2017. године у 10,00 часова на дан истека рока за пријем понуда у просторијама Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање, Суботица.

10. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
- Отварање понуда је јавно и на отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице. Овлашћени представници понуђача који своја овлашћења за учествовање у отварању понуда предају комисији пре отварања понуда могу да учествују у поступку отварања понуда.

11. Рок за доношење одлуке о додели уговора:

- Понуђачи ће о избору бити обавештени писменим путем у року од 20 дана од дана отварања понуда.
- Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке у било ком моменту пре закључења уговора.

12. Лице за контакт: Вујичић Бојана, Бранка Голијан

- Додатна објашњења и информације заинтересовани понуђачи могу добити на е-маил адреси: javnenabavkе@urbanizamsu.rs и путем факса на број 024/666-336 радним данима од 7,00-15,00 часова, осим суботом.