javne nabavke


POZIV ZA JNMM 255-20/2014

KONKURSNA DOKUMENTACIJA JNMM 255-20/2014

Pitanja i odgovori do 30.09.2014. za JNMV 255-20/14

Odluka o izmeni

Odgovori na pitanja 15.10.2014

Odgovori na pitanja 1.11.2014

Obaveštenje JNMM 255-20/14 dana 19.12.2014

Izveštaj žirija


Za preuzimanje ostale dokumentacije, molimo vas ispunite formu ispod.Objavljeno: 12.09.2014

Datum otvaranja: 24.11.2014JNMV 255-20/2014 Arhitektonsko rešenje uredj. Trga Republike, Trga Slobode i Korzo ulice

Konkurs za dizajn: „Arhitektonsko rešenje uredenja Trga Republike, Trga Slobode
i Korzo ulice“, broj: 255-20/14
JP „Direkcija za izgradnju Grada Subotice“
JAVNO PREDUZECE DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICE
SUBOTICA, TRG REPUBLIKE 16, www.sudirekcija.rs, u saradnji sa
INŽENJERSKOM KOMOROM SRBIJE - REGIONALNI CENTAR SUBOTICA
Objavljuje

POZIV

za ucešce na konkursu za dizajn:

„Arhitektonsko rešenje uredenja Trga Republike, Trga Slobode i Korzo ulice“

Javna nabavka broj: 255-20/14

KONKURS ZA IDEJNO URBANISTICKO - ARHITEKTONSKO REŠENJE

UREDENJA TRGOVA I ULICA U CENTRU SUBOTICE

Javno preduzece Direkcija za izgradnju Grada Subotice, Trg Republike 16, (u daljem tekstu:Narucioc)  poziva sve zainteresovane da ucestvuju na konkursu za dizajn - „Arhitektonsko rešenje uredenja Trga Republike, Trga Slobode i Korzo ulice“ Javna nabavka broj: 255-20/14
OPIS I ZAHTEV U VEZI DIZAJNA ODNOSNO KONKURSNOG RADA
Izrada idejnog urbanisticko-arhitektonskog rešenja uredenja trgova i ulica u centru Subotice sa svim  elementima koji se zahtevaju programom i projektnim zadatkom ovog Konkursa sadržanim u  konkursnoj dokumentaciji, a u skladu sa aktuelnim urbanistickim i planskim zahtevima i intencijama.
KARAKTER KONKURSA
- Po vrsti Konkurs je otvoren.
- Prema zadatku Konkurs je idejni.
- Po obliku Konkurs je jednostepeni.
- Prema nacinu i predaji rada Konkurs je anoniman
NACIN I ROK ZA PREDAJU DIZAJNA, ODNOSNO PROJEKTA
Krajnji rok za predaju radova je 24.11.2014. godine, do 15 casova , bez obzira na nacin podnošenja (neposredno ili poštom), na adresu: Inženjerska komora Srbije, Regionalna kancelarija Subotica, ul. Korzo br. 1 II sprat, 24000 Subotica. Ucesnici konkursa ce svoje radove predati pod šifrom i u  zapecacenom omotu sa naznakom šifre i nazivom:
„Arhitektonsko rešenje uredenja Trga Republike, Trga Slobode i Korzo ulice“jn 255-20/14 - Ne  otvarati”.
Konkurs za dizajn: „Arhitektonsko rešenje uredenja Trga Republike, Trga Slobode i Korzo ulice“, broj: 255-20/14 JP „Direkcija za izgradnju Grada Subotice“
POSEBNA NAPOMENA AKO JE UCEŠCE REZERVISANO ZA ODREDENU PROFESIJU
Pravo ucešca na konkursu imaju pojedinci, grupe (autorski tim) i domaca pravna lica bez obzira na  njihovu teritorijalnu pripadnost i njihove licne osobine. Ucesnici konkursa mogu biti i strani državljani ako ispunjavaju ostale uslove za ucešce na konkursu.

Najmanje jedan od autora svakog rada treba da ima visoku strucnu spremu iz oblasti arhitekture, ili da  je student master studija tog fakulteta.
Ucesnik na konkursu ne može biti lice koje je neposredno angažovano na pripremi i sprovodenju  Konkursa, odnosno ukoliko je u srodstvu ili neposredno saraduje sa istim, kao ni lice koje je zaposleno kod narucioca.
Napomena: Pojedinci i autorski timovi nastupaju u zajednickoj ponudi sa domacim pravnim licima, jer  se nagrade i otkupi isplacuju iskljucivo na tekuci racun domacih registrovanih pravnih lica sa   obracunatim PDV-om. Sastavni deo zajednicke ponude cini Sporazum, potpisan od strane pojedinca ili autorskog tima i pravnog lica, a kojim se utvrduje da se isplata nagrada vrši na tekuci racun pravnog lica.
KRITERIJUM ZA OCENU DIZAJNA, ODNOSNO PROJEKTA
Žiri ce vrednovati konkursne radove na osnovu sledecih opštih kriterijuma:
- Prostorni koncept rešenja; odnos delova i celine prostora; arhitektonske, pejzažne i dizajnerske vrednosti; prostorni komfor; kvalitet prostora; inženjerska racionalnost i tehnicka izvodljivost;
- Programski aspekt; funkcionalnost i funkcionalna opravdanost rešenja;
racionalno korišcenje prostora; odnos predloženog rešenja sa okruženjem.
- Ekonomicnost i ekonomski aspekti projektovanog rešenja, ekonomska adekvatnost rešenja
konkursnom zadatku, racionalnost i prakticnost, pouzdanost u korišcenju i eksploataciji
- Originalnost, inovativnost i umetnicka vrednost, izvornost i kreativna posebnost, celovitost i
doslednost rešenja; savremeni pristup u oblikovanju i primeni tehnoloških i tehnickih rešenja.
- Primena principa envajermentalnog dizajna; odnos prema zaštiti, ocuvanju i unapredenju kvaliteta
životne sredine, održivo korišcenje prirodnih resursa, smanjenje potrošnje energije i korišcenje  obnovljivih izvora energije.
- uspešnost poštovanja i uklapanja zašticenih spomenika kulture i korišcenje potencijala ambijentalnih vrednosti.
CLANOVI ŽIRIJA
Predsednik žirija:
1. Jožef Cipa, dipl. inž. arh.
Clanovi:
2. Deže Ludaši, dipl. inž. arh.
3. Doc. dr Viktorija Aladžic, dipl.inž.arh.
4. Mr Jasmin Šecic, dipl. inž. grad.
5. Prof. dr Eva Vaništa Lazarevic, dipl.inž.arh.
6. Milorad Miladinovic, dipl.inž.arh.
7. Milan Stojkov, dipl.inž.arh.
Izvestilac žirija:
Branka Golijan, dipl. pravnik
Odluka žirija obavezuje narucioca.
Konkurs za dizajn: „Arhitektonsko rešenje uredenja Trga Republike, Trga Slobode
i Korzo ulice“, broj: 255-20/14
JP „Direkcija za izgradnju Grada Subotice“
BROJ I VREDNOST NAGRADA (u neto iznosima – bez PDV-a)
Ukupan fond nagrada i otkupnih nagrada iznosi 2.000.000,00 RSD
nagrada: 830.000,00 din.
nagrada: 530.000,00 din.
nagrada: 340.000,00 din.
3 otkupa po: 100.000,00 din.
UKUPNO: 2.000.000,00 din.
Narucilac nema obavezu angažovanja autora nagradenih i otkupljenih radova za izradu planske i tehnicke dokumentacije.
ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE NARUCIOCA
Rok za donošenje odluke narucioca je 25 dana od dana otvaranja ponuda.
PREUZIMANJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE I LICE ZA KONTAKT
Preuzimanje konkursne dokumentacije može se izvršiti sa Portala Uprave za javne nabavke i sa  Internet stranice narucioca www.sudirekcija.rs. Na istim adresama ce se objavljivati i odgovori na pitanja ucesnika na konkursu kao i eventualni dopunski materijali od interesa za uspešnost konkursa.
Sva bliža obaveštenja u vezi sa ovim konkursom mogu se dobiti preko telefona broj: 024/671- 525 ili mejla ingkomsu@ingkomora.rs . Lice za kontakt: Nada Vukmirica, Inženjerska komora Srbije-Regionalni centar Subotica, 24000 Subotica, ul. Korzo br. 1 II. sprat