javne nabavke


Poziv 255-19/14

Konkursna dok. 255-19/14

Pitanja i odgovori do 30.09.2014. za JNMV 255-19/14

Odluka o izmeni

Odgovori na pitanja 15.10.2014

Odgovori na pitanja 1.11.2014

Obaveštenje JNMM 255-19/14 dana 19.12.2014

Izveštaj žirija


Za preuzimanje ostale dokumentacije, molimo vas ispunite formu ispod.Objavljeno: 12.09.2014

Datum otvaranja: 24.11.2014JNMV 255-19/14 Konkurs za urb.-teh. uredenje prost. u ulicama M.Gorkog,Štrosmajerovoj,M.Gupca,Petra

„Konkurs za urbanisticko tehnicko uredenje prostora oivicenim ulicama M.Gorkog,
Štrosmajerovoj, M.Gupca i P. Drapšina“ broj 255-19/14
JP „Direkcija za izgradnju Grada Subotice“
JAVNO PREDUZECE DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICE
SUBOTICA, TRG REPUBLIKE 16, www.sudirekcija.rs, u saradnji sa
INŽENJERSKOM KOMOROM SRBIJE - REGIONALNI CENTAR SUBOTICA
Objavljuje

POZIV

za ucešce na konkursu za dizajn:

„Konkurs za urbanisticko tehnicko uredenje prostora oivicenim ulicama M.Gorkog,

Štrosmajerovoj, M.Gupca i P. Drapšina“ broj 255-19/14

Javno preduzece Direkcija za izgradnju Grada Subotice, Trg Republike 16,

(u daljem tekstu:Narucioc) poziva sve zainteresovane da ucestvuju na KONKURSU ZA

IDEJNO URBANISTICKO-ARHITEKTONSKO REŠENJE IZGRADNJE I UREDENJA

STAMBENO-POSLOVNOG BLOKA U CENTRU SUBOTICE

OPIS I ZAHTEV U VEZI DIZAJNA, ODNOSNO PROJEKTA

Tip konkursa:
1. Po vrsti Konkurs je otvoren.
2. Prema zadatku Konkurs je idejni.
3. Po obliku Konkurs je jednostepeni.
4. Prema nacinu i predaji rada Konkurs je anoniman
Opis i zadatak konkursa:
Zadatak konkursa je izrada idejnog urbanisticko - arhitektonskog rešenja izgradnje i uredenja
stambeno-poslovnog bloka u centru Subotice. Površina bloka je oko 3,90 ha, a nalazi se na podrucju
izmedu ulica Maksima Gorkog, Matije Gupca, Petra Drapšina i Štrosmajerove.
Konkursno rešenje treba da da odgovor na pitanje rekonstrukcije odnosno nove izgradnje i
uredenja predmetnog prostora vodeci racuna o svim aspektima konkursnih uslova.
NACIN I ROK ZA PREDAJU DIZAJNA, ODNOSNO PROJEKTA
Krajnji rok za predaju radova je 24.11.2014. godine, do 15 casova , bez obzira na nacin
podnošenja (neposredno ili poštom), na adresu: Inženjerska komora Srbije, Regionalna
kancelarija Subotica, ul. Korzo br. 1 II sprat, 24000 Subotica. Ucesnici konkursa ce svoje
radove predati pod šifrom i u zapecacenom omotu sa naznakom šifre i nazivom:
„Konkurs za urbanisticko tehnicko uredenje prostora oivicenim ulicama M.Gorkog,
Štrosmajerovoj, M.Gupca i P. Drapšina“ broj 255-19/14 - Ne otvarati”.
„Konkurs za urbanisticko tehnicko uredenje prostora oivicenim ulicama M.Gorkog,
Štrosmajerovoj, M.Gupca i P. Drapšina“ broj 255-19/14
JP „Direkcija za izgradnju Grada Subotice“
2/3
POSEBNA NAPOMENA AKO JE UCEŠCE REZERVISANO ZA ODREDENU PROFESIJU
Pravo ucešca na konkursu imaju pojedinci, grupe (autorski tim) i domaca pravna lica bez obzira
na njihovu teritorijalnu pripadnost i njihove licne osobine. Ucesnici konkursa mogu biti i strani
državljani ako ispunjavaju ostale uslove za ucešce na konkursu.
Najmanje jedan od autora svakog rada treba da ima visoku strucnu spremu iz oblasti arhitekture, ili
da je student master studija tog fakulteta
Ucesnik na konkursu ne može biti lice koje je neposredno angažovano na pripremi i sprovodenju
Konkursa, odnosno ukoliko je u srodstvu ili neposredno saraduje sa istim, kao ni lice koje je
zaposleno kod narucioca.
Napomena: Pojedinci i autorski timovi nastupaju u zajednickoj ponudi sa domacim pravnim
licima, jer se nagrade i otkupi isplacuju iskljucivo na tekuci racun domacih registrovanih
pravnih lica sa obracunatim PDV-om. Sastavni deo zajednicke ponude cini Sporazum,
potpisan od strane pojedinca ili autorskog tima i pravnog lica, a kojim se utvrduje da se isplata
nagrada vrši na tekuci racun pravnog lica.
KRITERIJUM ZA OCENU DIZAJNA, ODNOSNO PROJEKTA
Prva faza: RAZLOZI ZA ELIMINACIJU
- ukoliko ucesnik Konkursa ne preda rad u predvidenom roku i na predviden nacin
- ukoliko ucesnik Konkursa ne dostavi sve neophodne priloge predvicene sadržajem
konkursnog rada
- ukoliko ucesnik Konkursa ne ispoštuje klauzulu anonimnosti
Druga faza: VREDNOVANJE RADOVA
U drugoj fazi konkursni radovi koji nisu eliminisani bice rangirani na osnovu sledecih
kriterijuma:
- da su uskladena osnovna tri aspekta urbanog razvoja: ekonomski, socijalni i
ekološki (mogucnost efikasne realizacije rešenja)
- uspešnost urbane obnove predmetnog prostora, kao polazne osnove za definisanje
javnog ulaganja u ovaj urbani blok i da bi usmerilo privatna ulaganja,
- uspešnost izbora javnih intervencija koja bi generisala privatna ulaganja bilo kroz
sanaciju i adaptaciju postojecih objekata, bilo kroz nadogradnju ili dogradnju i,
konacno, kroz novu izgradnju
- originalnost idejnog rešenja
- tehnicko-tehnološko rešenje i funkcionalnost
- urbanisticko-arhitektonsko rešenje
- esteticnost (forma, oblik i elementi koji formiraju urbane vrednosti)
- racionalnost predloženih rešenja
- uspešnost poštovanja i uklapanja zašticenih spomenika kulture i korišcenje
potencijala ambijentalnih vrednosti.
„Konkurs za urbanisticko tehnicko uredenje prostora oivicenim ulicama M.Gorkog,
Štrosmajerovoj, M.Gupca i P. Drapšina“ broj 255-19/14
JP „Direkcija za izgradnju Grada Subotice“
3/3
CLANOVI ŽIRIJA
1.Jožef Cipa, dipl inž. arh.
Clanovi žirija:
2. Deže Ludaši, dipl inž. arh.
3. Doc. dr Viktorija Aladžic, dipl inž. arh.
4. prof.dr Eva Vaništa Lazarevic, dipl inž. arh.
5. Doc. dr Marija Maruna, dipl inž. arh.
6. mr Lazar Kuzmanov, dipl inž. arh.
7. mr Jasmin Šecic, dipl.grad.inž.
8. Branka Golijan, dipl.pravnik
Odluka žirija obavezuje narucioca.
BROJ I VREDNOST NAGRADA (u neto iznosima – bez PDV-a)
Raspisivac je za ovaj konkurs predvideo nagradni fond u iznosu od 833.300,00 dinara bez PDV-a u
neto iznosu, odnosno sledece nagrade i otkupe:
1. nagrada: 418.300,00 din.
2. nagrada: 215.000,00 din.
3. nagrada: 100.000,00 din.
dva otkupa po: 50.000,00 din.
UKUPNO: 833.300,00 din. Narucilac nema obavezu angažovanja autora nagradenih i
otkupljenih radova za izradu planske i tehnicke dokumentacije.
ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE NARUCIOCA
Rok za donošenje odluke narucioca je 25 dana od dana otvaranja ponuda.
PREUZIMANJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE I LICE ZA KONTAKT
Preuzimanje konkursne dokumentacije može se izvršiti sa Portala Uprave za javne nabavke i sa
Internet stranice narucioca www.sudirekcija.rs. Na istim adresama ce se objavljivati i odgovori na
pitanja ucesnika na konkursu kao i eventualni dopunski materijali od interesa za uspešnost
konkursa. Graficki prilozi zbog obima ce biti objavljeni na sajtu Narucioca 15.09.2014. godine
do 15h.
Sva bliža obaveštenja u vezi sa ovim konkursom mogu se dobiti preko telefona broj: 024/671-
525 ili mejla ingkomsu@ingkomora.rs . Lice za kontakt: Nada Vukmirica, Inženjerska komora
Srbije-Regionalni centar Subotica, 24000 Subotica, ul. Korzo br. 1 II. sprat