Vesti

UREĐENJE FASADA

Na osnovu Odluke o uređenju fasada u istorijskom jezgru grada Subotice upućen je Javni poziv za učešće na Konkursu za uređenje fasada stambenih, poslovnih i stambeno- poslovnih objekata u istorijskom jezgru grada Subotice za 2013.godinu. Konkurs je okončan, zaključno sa 24.o6 2013.godine do kada je pristiglo ukupno sedam Zahteva za udruživanjem sredstava za uređenje fasada i krovova u istorijskom jezgru grada Subotice. Od strane vlasnika tj. suvlasnika pristigli su Zahtevi za sledeće objekte u Subotici : Dimitrija Tucovićabr. 6. , Matka Vukovića 1. , Matka Vukovića br.5. , Rudić ulica br.4. , Vladimira Nazora 7., Park Rajhl Ferenca 11. i Zmaj Jovina 22. ( Crkva SPC ).

 

Komisija za izbor objekata (Direkcija za izgradnju grada Subotice i predstavnici Grada Subotice ) je zasedala dana 15.07 2013.godine i konstatovala blagovremeno prispeće navedenih Zahteva ocenivši ih ispravnim i kompletnim. Izvršeno je rangiranje po kriterijumu zainteresenovanosti vlasnika ( iskazana saglasnost ), stepen ugroženosti objekta ( opasnost po okolinu, inspekcijska rešenja ), kompletnost dokumentacije, učešće Javne svojine i sl.

Zaključak Komisije sa Izveštajem se dostavlja Upravnom Odboru Direkcije za izgradnju grada Subotice na usvajanje, a nakon toga može se pristupiti sledećim fazama u skladu sa Odlukom ( Ugovor stanara sa izvođačem po datom predmeru radova, sprovođenje postupka Javne nabavke za deo radova od strane Direkcije za izgradnju grada Subotice , po izvršenosti poslova prve faze od strane stanara uz nadzor Direkcije, nastavak radove druge faze sa izabranim ponuđačem u Javnoj nabavci )

Sredstva za ove namene su obezbeđana u Finansijskom planu Direkcije u iznosu od 5.900.000,00 din. Mogući rok za izvođenje ovih radova septembar – oktobar 2013.godine.

 


29.07.2013