Vesti

Objavljen konkurs za idejno urb.-arhitet. rešenje uređ. trgova i ulica centra Subotice

Objavljen je

KONKURS ZA IDEJNO URBANISTIČKO - ARHITEKTONSKO REŠENJE

UREĐENJA TRGOVA I ULICA U CENTRU SUBOTICE

Predmetni prostor je ukupne površine od 5,0 ha, a obuhvata podrucje centra Subotice. I to: Trg Slobode, Trg Republike, Štrosmajerova ulica, Korzo ulica i deo ulice Matije Korvina.


Preuzimanje konkursne dokumentacije može se izvršiti bez naknade sa Portala Uprave za javne nabavke i sa Internet stranice Direkcije http://sudirekcija.rs/nabavke.php?nabavke_id=91Na istim adresama će se objavljivati i odgovori na pitanja učesnika na konkursu kao i eventualni dopunski materijali od interesa za uspešnost konkursa.

Rok za predaju radova je 24.11.2014. godine, do 15 časova

Sva bliža obaveštenja u vezi sa ovim konkursima mogu se dobiti preko telefona broj: 024/671-525 ili mejla ingkomsu@ingkomora.rs . Lice za kontakt: Nada Vukmirica, Inženjerska komora Srbije - Regionalni centar Subotica, 24000 Subotica, ul. Korzo br. 1 II. sprat
30.09.2014