o nama

Javno preduzeće "Direkcija za izgradnju Grada Subotice" u postupku reorganizacije, promenilo je poslovno ime u "Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje" Subotica. Skupština Grada Subotice, na 5. sednici, održanoj 20. oktobra 2016. godine donela je Odluku o osnivanju "Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje" Subotica, kojom je utvrđeno da je Javno preduzeće "Direkcija za izgradnju Grada Subotice" upisano u registar Agencije za privredne registre 29. jula 2005. godine i da menja poslovno ime u "Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje" Subotica.

"Javnom preduzeću za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje" Subotica poverene su delatnosti od opšteg interesa na teritoriji Grada Subotice: organizovanje održavanja komunalnih dobara u opštoj upotrebi, komunalnih objekata i urbane opreme, obezbeđivanje javnog osvetljenja, upravljanje lokalnim putevima na teritoriji Grada Subotice, arhitektonske i inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje, održavanje zajedničkih delova stambenih zgrada na teritoriji Grada Subotice.

Organi Javnog preduzeća su Nadzorni odbor i direktor.

Javnim preduzećem rukovodi direktor, koji predstavlja i zastupa Javno preduzeće i vodi poslovanje. Javno preduzeće u Statutu je predvidelo dva izvršna direktora, Izvršnog direktora za finansije, pravne poslove i stanovanje i Izvršnog direktora za komercijalne poslove.

Planiranje i realizacija planova aktivnosti se odvija u pet službi i to:

  • Služba za upravljanje putevima,
  • Služba za urbanističko planiranje,
  • Služba stanovanja,
  • Služba za finansije i računovodstvo,
  • Služba za pravne i opšte poslove i javne nabavke.

Javno preduzeće preko svojih službi izvršava pojedinačne poslove i zadatake poverene preduzeću, odnosno realizuje usvojeni godišnji program poslovanja Javnog preduzeća.

v.d. direktor:
Predrag Radivojević, dipl. inž.građ.