Oglas za prodaju i zakup građevinskog zemljišta


Ugovor o sticanju prava postavljanja bilborda

Prijava učesnika javnog nadmetanja - Pravna lica

Odluka o raspisivanju javnog oglasa - bilbordi

Konkurs - spisak lokacija - bilbordi

Oglas za sticanje prava postavljanja bilborda i reklamnih tabli - Januar 2016

Na osnovu člana 146. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS" broj 72/09, 81/09 ispravka, 64/10 - Odluka US i 24/2011, 121/2012, 42/2013 - Odluka US, 50/2013 - Odluka US 98/2013 - Odluka US i 132/2014 ) i člana 21. stav 1. Odluke o opštinskim putevima i ulicama („Službeni list Grada Subotica" broj 24/2014 i 31/2014)

Na predlog Komisije za građevinsko zemljište od 23.12.2015. godine, Gradonačelnik Grada Subotice dana 29.12.2015. godine donosi

 

O D L U K U

O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA
ZA STICANJE PRAVA POSTAVLJANJA BILBORDA I REKLAMNIH TABLI NA STUBOVIMA JAVNE RASVETE NA TERITORIJI GRADA SUBOTICA I PRIGRADSKIH NASELJA PUTEM JAVNOG NADMETANJA

USLOVI

I Bilbordi i reklamne table se mogu postavljati na lokalnom putu i pored tog puta ili na stubove javne rasvete pored lokalnog puta (u daljem tekstu: delovi javne površine), shodno Planu za postavljanje oglasnih objekata i reklamnih oznaka na teritoriji Grada Subotice, broj plana F31-216/12 od oktobra 2014.godine, donet Odlukom o donošenju Plana postavljanja oglasnih objekata i reklamnih oznaka na teritoriji Grada Subotice, (u daljem tekstu - Plan) („Sl. list Grada Subotice" broj 41/14) i u skladu sa odredbama Odluke o opštinskim putevima i ulicama i na osnovu odobrenja koje izdaje Direkcija.

II Delovi javne površine koji se daju na korišćenje raspolažu niskonaponskom mrežom električne energije koja je neophodna za nesmetano funkcionisanje bilborda i reklamnih tabli.

III Troškove priključenja na niskonaponsko napajanje kao i pribavljanje uslova i odobrenja za postavljanje bilborda i reklamnih tabli na stubovima javne rasvete snosi sticalac prava.


IV Delovi javne površine predviđeni za postavljanje bilborda i reklamnih tabli na stubovima javne rasvete daju se na korišćenje sa rokom trajanja 3 godine od dana zaključenja Ugovora iz tačke XIV.


V Početni iznos jednokratne naknade za sticanje prava na postavljanje bilborda i reklamnih tabli na stubovima javne rasvete utvrđuje se ovom odlukom, a nalazi se u tabelama u prilogu.

Početni iznos jednokratne naknade ne sadrži iznose takse za korišćenje prostora na javnoj površini.

VI Sticaoc prava je u obavezi da plaća lokalnu komunalnu taksu za korišćenje prostora na javnim površinama jedinici lokalne samouprave.
Navedenu taksu utvrđuje Sekretarijat lokalne poreske administracije Gradske uprave Grada Subotice.VII Učesnici u javnom nadmetanju dužni su da uplate na ime jemstva 30 % od visine početnog iznosa jednokratne naknade na račun JP Direkcije za izgradnju Grada Subotica broj 840-1027804-55 sa pozivom na broj 69-236 model 97, najkasnije jedan dan pre obavljanja licitacije. Uplata jemstva se vrši za svaku lokaciju posebno za koju učesnik konkuriše.


VIII Učesnik u javnom nadmetanju koji ostvari pravo na postavljanje bilborda i reklamnih tabli na stubovima javne rasvete dužan je da bilborde i reklamne table predviđene za tu lokaciju postavi najkasnije u roku od 3 meseca od dana zaključenja Ugovora iz tačke XIV.

Priključenje bilborda i oglasne table na stubove javne rasvete na niskonaponsko napajanje se vrši na osnovu saglasnosti JP „Direkcija za izgradnju Grada Subotice".

IX Bilbordi i reklamne table na stubovima javne rasvete se postavljaju u skladu sa Planom postavljanja oglasnih objekata i reklamnih oznaka na teritoriji Grada Subotice, u predviđenim oblicima i položajima.

Učesnik u nadmetanju je dužan da se pridržava zahtevanog tipa bilborda i reklamnih tabli na stubovima javne rasvete koji je predviđen za lokaciju, u skladu sa Planom.

X Učesnicima u postupku javnog nadmetanja, koji nisu uspeli sa svojim ponudama (izuzev licu koje je ponudilo sledeći najveći iznos) iznos uplaćen na ime jemstva će se vratiti u roku od 5 radnih dana od dana sprovedenog postupka u nominalnom iznosu, osim ako učesnik ne pristupi javnom nadmetanju ili odustane od svoje ponude.

XI Po okončanom postupku javnog nadmetanja, Gradonačelnik Grada Subotice donosi Odluku o sticanju prava postavljanja bilborda i reklamnih tabli na stubovima javne rasvete.

XII Odluka o sticanju prava na postavljanje bilborda i reklamnih tabli na stubovima javne rasvete dostavlja se svim učesnicima u postupku javnog nadmetanja, sa poukom na pravo podnošenja prigovora Gradonačelniku Grada Subotice u roku od 3 dana od dana prijema odluke.
Po podnetom prigovoru, Gradonačelnik odlučuje u roku od 8 dana.

XIII Učesnik u javnom nadmetanju čija je ponuda prihvaćena , dužan je da jednokratnu naknadu za sticanje prava na postavljanje bilborda i reklamnih tabli na stubovima javne rasvete uplati u roku od 3 dana od dana konačnosti odluke iz tačke XI na račun Grada Subotica broj 840-742341843-24 sa pozivom na broj 69-236 model 97.

XIV U roku od 15 dana od dana konačnosti Odluke o sticanju prava na postavljanje bilborda i reklamnih tabli na stubovima javne rasvete, korisnik se obavezuje zaključiti ugovor sa Gradom Subotica kojim će regulisati prava i obaveze u vezi sa sticanjem prava na postavljanje bilborda i reklamnih tabli na stubovima javne rasvete.

XV Za javno nadmetanje zainteresovana pravna lica i preduzetnici podnose pismene prijave na adresu JP Direkcije za izgradnju Grada Subotica - za Komisiju za građevinsko zemljište (sa naznakom Za konkurs - BILBORDI), Subotica, Trg Republike broj 16 - od 11.01.2016. godine do 22.01.2016. godine.
Prijava koja je podneta posle oglašenog roka i koja nije kompletna neće se uzeti u obzir.
Prijava se predaje u zatvorenoj koverti i treba da sadrži i tačne podatke o lokaciji bilborda ili oglasne table za koju se ista podnosi.


Prijava takođe treba da sadrži i:
- sve podatke o podnosiocu prijave (tačan naziv pravnog lica, njegovo sedište, matični broj, PIB i ime ovlašćenog lica, odnosno tačan naziv radnje, ime i prezime imaoca radnje i njegov matični broj i tačnu adresu stanovanja) - dokazuje se izvodom iz Agencije za privredne registre, ne starijim od 30 dana,
- urednu punomoć za lice koje će zastupati pravno lice ili preduzetnika na javnom nadmetanju,
- podatke o vrsti objekta,
- sve podatke o mestu postavljanja objekta za koji se prijava podnosi,
- izjavu da prihvata sve odredbe ugovora o sticanju prava postavljanja bilborda, odnosno reklamnih tabli na stubovima javne rasvete, koji se obavezuje zaključiti u roku od 15 dana od dana konačnosti Odluke o sticanju prava na postavljanje bilborda i reklamnih tabli na stubovima javne rasvete,
- dokaz o uplati oglasom predviđenog iznosa jemstva (originalna uplatnica ili overen izvod iz banke).


XVI Javno nadmetanje se sprovodi po sledećem postupku:
1. Učesnici u javnom nadmetanju usmenim izjašnjavanjem nude iznose za ponuđeni deo javne površine.
2. Iznosi koje ponuđači nude moraju biti uvećani najmanje 5% od početnog iznosa jednokratne naknade (licitacioni korak) - i u odnosu na prethodnu ponudu.
3. Ponuđač čija ponuda bude tri puta uzastopno ponovljena od strane predsednika ili ovlašćenog člana Komisije, stiče pravo na postavljanje bilborda i reklamnih tabli na stubovima javne rasvete.

Svaki učesnik javnog nadmetanja ima pravo da, tokom rada Komisije, daje primedbe na rad Komisije i na tok postupka, i iste se unose u zapisnik o javnom nadmetanju.

Zapisnik o radu Komisije potpisuju svi učesnici javnog nadmetanja, zapisničar i svi članovi Komisije.

Učesnik koji je ponudio najveći iznos potpisuje izjavu da je ponudio najveći iznos, sa naznakom visine iznosa.

Postupak javnog nadmetanja će se u svemu ostalom sprovesti prema odredbama člana 24, 25. i 26. Odluke o opštinskim putevima i ulicama.

Oglas ostaje otvoren od 11.01.2016.godine, zaključno sa 22.01.2016. godine do 13 časova. Prijave se mogu predati neposredno u JP Direkcija za izgradnju Grada Subotica ili preko pošte preporučenim pismom najkasnije do vremena zaključenja oglasa.

Javno nadmetanje (licitacija) održaće se 01.02.2016. godine sa početkom u 1000 časova u plavoj sali Gradske kuće, Subotica, Trg Slobode broj 1.

Kompletan tekst Oglasa objaviće se na oglasnoj tabli JP «Direkcija za izgradnju Grada Subotica», Trg Republike broj 16 - u prizemlju i na oglasnoj tabli Grada Subotica, Trg Slobode br. 1, na I spratu u periodu od 11.01.2016. godine do 22.01.2016. godine, u "Službenom listu Grada Subotice", na internetu na web adresi www.sudirekcija.rs i www.subotica.rs, a tekst Oglasa u listu ''Vojvođanska Svaštara'', "Magyar szo", "Subotičke novine", „Hrvatska riječ" i u dnevnom listu ''Blic''.

 


Sve informacije u vezi sa oglasom mogu se dobiti u Javnom preduzeću «Direkcija za izgradnju Grada Subotica», Trg Republike broj 16, u prizemlju, kancelarija broj 04 svakog radnog dana osim subote, od 10.00 do 12.00 časova. Kontakt osobe su Pervanović Adnan ( tel.024-666331 mail adnan.pervanovic@sudirekcija.rs) i Landher Eva (tel.024-666384 )

Sastavni deo ovog Oglasa je spisak lokacija predviđenih za postavljanje bilborda i reklamnih tabli na stubovima javne rasvete na teritoriji Grada Subotice i prigradskih naselja.

Gradonačelnik
Jene Maglai
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Grad Subotica
Gradonačelnik
Broj: II-352-1326/2015
Dana: 29.12.2015.godine
S u b o t i c a